oxigen_logo

Általános Szerződési Feltételek

A doktoroxygen.hu weboldalon a regisztráció, a megrendelés és a megrendelés teljesítésének feltételei.

A doktoroxygen.hu webáruház internet címe: https://doktoroxygen.hu (a továbbiakban: Webáruház), Doktortisztaviz.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) készítette és üzemelteti. A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatóak a Céginformációk fejezet alatt.

A Webáruház szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Ügyfél).

A Webáruház a regisztrációkor, a megrendeléskor és annak teljesítése, az elektronikus szerződésben, valamint a későbbi kommunikáció során használt nyelv a magyar. A jelen Általános Szállítási Feltételekre (a továbbiakban: ÁSZF) és a Webáruház működésére a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó minősül.

A regisztrációval az Ügyfél elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós cím adatok, illetve elérhetőségek megadásával regisztrál. A nem vagy részben nem valós adatokkal történő regisztrációt a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Webáruház használatával az Ügyfél és Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az így létrejött szerződés keretében az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és a Szolgáltatóval való kapcsolattartás, tájékoztatás és szerződéskötés kizárólagos módjaként kifejezetten az elektronikus levelezést választja, minden információt és dokumentumot digitális formában fogad el, valamint az ezen a módon kapott értesítéseket saját tartós adathordozón, visszakereshető módon tárolja.

Az Ügyfél ezen nyilatkozata alapján a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos Ügyfél általi megkereséseket elsősorban a regisztrációkor megadott email címén keresztül fogadja. Az Ügyfélkérdéseit a Szolgáltató írásban, az Ügyfél személyes menüjében megadott e-mail címére, elektronikus üzenet útján válaszolja meg.

A megrendelés leadása kizárólag elektronikus úton, a Webáruházban történő megrendelés útján lehetséges, melyhez előzetes regisztrációra van szükség. A megrendelhető termékek mennyiségét a Szolgáltató nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A háztartásban szokásosan felhasználható mennyiség feletti megrendelés esetén az Ügyfél nem minősül Fogyasztónak.

A Weboldalon a termékek leírását, fotói termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden ismert információt.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár és készpénzfizetésre vonatkozik.

A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A megrendelés rögzítését követően az Ügyfél nevére a megrendelt termékek azonnal lefoglalásra kerülnek, mégpedig azon az áron, amelyet a megrendelés elküldésekor a Webáruházban feltüntettünk.

Minden megrendelésről, annak rögzítését követően azonnal, a regisztráláskor megadott email címre visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám). A visszaigazolásban szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. A rögzített megrendelés adatai a Webáruházban az Ügyfél személyes menüjében – bejelentkezést követően – megtalálható.

Az automatikus visszaigazolás nem minősül egyúttal az Ügyfél ajánlatának elfogadásának. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A távollévők között kötött elektronikus vásárlási szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető, magatartási kódexre nem utal. A visszaigazolás és Rendelés szám nélkül az elektronikus vásárlási szerződés nem jött létre.

A megrendelés rögzítését követően a megrendelés a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben, a Rendelési szám megadásával lemondható, de biztonsági okok miatt már nem módosítható. Megrendelések nem vonhatók össze.

A Szolgáltató a Webáruházat folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A Webáruház használatával az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit. A Szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a Webáruház egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről az Ügyfelet előzetesen írásban értesítené. A Szolgáltató nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, melynek alapja a termék bárminemű hibás működése, a hibás működésből más vagyontárgyakban okozott meghibásodás, megsemmisülés vagy abból eredő kár, a hibás működésből eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása az Ügyfelet megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Webáruházat tilos más oldal részeként megjeleníteni. A Webáruházban levő adatok, fotók, tartalmak átvételéhez, másodközléséhez, valamint a Webáruházra mutató link elhelyezéséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Az Ügyfél a Webáruházban leadott termékek ellenértékét készpénzben, magyar forintban tudja megfizetni a termék átvételekor, vagy előre fizeti meg online kártyás fizetés segítségével. Online fizetési partnerünk a OTP SimplePay.

Tudomásul veszem, hogy a(z) Doktortisztaviz.hu Kft. 1171 Budapest, Lemberg utca 9. adatkezelő által a(z) https://doktoroxygen.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: A vásárló neve, lak/szállítási címe(írányítószáma, megye, város, utca, házszáma), e-mail cím, telefonszám, fizetési mód.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Webáruházban megrendelt termék átvételének módja házhoz szállítás az Ügyfél által megadott szállítási címen.

A vásárlásáról elektronikus számlát állítunk ki, melyet e-mailben küldünk el a rendeléskor megadott címre.

Nyomtatott számlát nem küldünk. Az elektronikus számla ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint egy nyomtatott számla. Az elektronikus számla rendelkezik PKI (Public Key Infrastructure – Nyilvános kulcsú titkosítás) technológiával készült elektronikus aláírással, valamint az aláírás időpontját hitelesítő elektronikus időbélyegző pecséttel. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, ezért kérjük, hogy töltsd le és a fájlt őrizd meg az elévülési idő végéig.

A termékek elérhetőségét a terméklapon közöljük. A megrendelés teljesítésének időszaka a megrendelés napját követő 4 munkanap.

A Szolgáltató hibájának felróható okból, a teljesítési időszakot meghaladó szállítási késedelem esetén az Ügyfél késedelmi kártérítést követelhet, melynek összege a késedelem minden hetére a megrendelés értékének 0,2 %-a, legfeljebb azonban a megrendelés azon része értékének 2 %-a, amely a késedelem következtében megfelelő időben nem használható. A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása az Ügyfelet egyéb kötbérre vagy kártérítési igényre nem jogosítja.

Szállítási késedelmet okozó vis major esetén a Szolgáltató akadály-közléssel él, amely a Szolgáltató minden kár- és költség térítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon (munkanapokon) 9.00-17.00 óra között történik.

Csomagjaink összeállítását és termékeink kiszállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi.

A házhoz szállítás költsége rendelésenként bruttó 1000 Ft. A szállítási költség az Ügyfelet terheli, teljesített szállítás esetén visszatérítésére nincs lehetőség.

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal csak a termék megvásárlását (átvételét és kifizetését) követően csak a Fogyasztó élhet. Az elállási jog indoklás, külön magyarázat nélkül gyakorolható.

Az átvétel dátumától számított 14 naptári napon belül kell a fogyasztónak az írásbeli nyilatkozatát a Rendelési számmal együtt elküldenie az Átadópont Üzenetküldő rendszerével vagy az Elállási jog nyilatkozat-minta felhasználásával e-mailen. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt az elállási nyilatkozat elküldésre került és nem lépted át a termék visszaküldésére nyitva álló határidőt sem.

Elállási jog nyilatkozat-minta: “Kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a [Rendelésszám] megrendelésből a [Terméknév] termékkel kapcsolatban.”

Kizárólag akkor küldjön vissza terméket, ha elállási szándékát előzetesen írásban jelezte és a Képviseletünk azt visszaigazolta. A visszaigazolás átvételét követően a terméket haladéktalanul, de legfeljebb 14 naptári napon belül juttassa el hozzánk, ekkor a terméket már nem használhatja.

Elállási jogot nem tudunk biztosítani olyan termékre, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; stb.).

Az elállási jog nem vonatkozik az átvétel után megsérült termékekre. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

A fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Fogyasztó a megrendelés elküldésével együtt kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszafizetendő teljes összeget a Fogyasztó bankszámlájára való utalással teljesítse. A Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Az Ügyfélről gyűjtött információk, illetve az Ügyfél által megadott személyes adatok kezeléséről szóló Adatkezelési Szabályzatunkat itt érheti el: Adatkezelési Szabályzat. Az Adatkezelési szabályzat jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Áruház neve: Dr. Oxygen Webáruház
Üzemeltető: Doktortisztaviz.hu Kft
Adószám: 14754410-2-42
Képviselet, levélcím, székhely: 1173 Budapest, Lemberg u. 9 (Személyes ügyfélfogadás nincs)
Email: info@doktoroxygen.hu
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság
Csomagküldő nyilvántartási szám: 328313/B/1
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: Feltöltés alatt
Adatvédelmi felelős: Gardalits János
Szerverszolgáltató: Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Üzleti stratégiánk alapja, hogy az Ügyfeleink elégedettek legyenek termékeinkkel és szolgálatatásainkkal. Ennek ellenére előfordulhatnak esetek, hogy a legjobb szándékunk ellenére is panasszal fordulnak hozzánk. Célunk, hogy Ügyfeleink észrevételeit, kifogásait és panaszait megfelelő módon, a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kezeljük, a hibákat haladéktalanul feltárjuk és orvosoljuk.

A panaszok közlése elsősorban a Képviselet email címére küldött elektronikus üzenettel történhet. Külön jogszabály lehetőséget biztosíthat a panaszok személyesen az a képviseleten vagy írásban postai úton való közlésére. Az azonnal nem rendezhető, személyesen benyújtott panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. A panaszokra legkésőbb 30 napon belül érdemben, írásban, a közlés módján válaszolunk. Ha a panaszt nem tarjuk jogosnak, azt minden esetben megindokoljuk. Törekedünk a panaszok megnyugtató rendezésére.

Ha az Ügyfél a panaszával kapcsolatosan álláspontunkkal nem ért egyet, akkor a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

Székhelyünk szerinti bíróság:

Pesti Központi Kerületi Bíróság
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.
Levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.
Telefonszám: 354-6000

A lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület

Az egyes Békéltető Testületek pontos adatait az alábbi linkre kattintva érheti el:

http://www.nfh.hu/informaciok/linkek/bekelteto/bekeltetok.html

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha úgy nyilatkozunk, hogy az eljáró tanács döntését kötelezésként nem fogadjuk el, akkor a Békéltető Testület határozata ránk nézve csak ajánlás. Kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor nyilatkozatunkban a Békéltető Testület döntését magunkra nézve kötelezőként ismerjük el (alávetés).

Székhelyünk szerinti békéltető testület és kamara, amelynek tagja vagyunk:

Budapesti Békéltető Testület

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Telefax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: http://www.bkik.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz

Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség

Fővárosi ill. Pest Megyei Felügyelőség
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36 1 328 0185
Telefax: +36 1 411 0116
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Web: http://www.nfh.hu

Gazdasági Versenyhivatal (általános fogyasztóvédelmi probléma esetén)

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036
Web: http://www.gvh.hu

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Minden esetben kezelt adatok: Név (Vezetéknév és Keresztnév) és e-mail, mint a hírlevélre való feliratkozás alapvető feltételei. Feliratkozás időpontja és az akkori IP-cím, amely a hírlevél-küldés egyik technikai feltétele. A hírlevélre feliratkozás során kérjük ügyeljen arra, hogy csak saját, személyes adatot adjon meg! A valótlanul vagy tévesen megadott adatokból keletkező esetleges probléma miatt az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az utolsó megnyitott e-mailtől számított 2 év elteltével. Az érintett a hozzájárulást több módon is visszavonhatja:

  • minden hírlevél alján található “Leiratkozás” funkció segítségével.
  • az info@doktoroxygen.hu-ra írt e-maillel, amelyben kéri adatai törlését.
  • a doktoroxygen.hu oldalon történő belépés után, a Profil oldalon belül a Leiratkozás funkcióval.

Az adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok: a hírlevélre való feliratkozás során a kötelezően megadandó adatokon túl (név, e-mail cím) opcionálisan megadható még érdeklődési kör is, továbbá a doktoroxygen.hu oldalon a regisztráció után belépve, a Profil oldalon keresztül önkéntesen megadható még a születésnap és névnap dátuma. Mindezeken kívül a személyre szabott hírlevél alapjai lehetnek még a webshop látogatása és használata során önkéntesen megadott egyéb adatok (regisztráció,vásárlás).

Összefoglalva tehát személyre szabott hírleveleket is állítunk össze, amelyek egyedi akciókat, ajánlatokat jelentenek a korábban vásárolt termékek vagy egyéb, a regisztráció, vásárlás, vagy a weblap látogatása során önkéntesen megadott adatok alapján. Ezeknek célja a felhasználói élmény folyamatos javítása, és az, hogy lehetőleg a szükséges és valóban érdekes információkról tájékoztassunk mindenkit, preferenciái alapján.